katedra inženýrské informatiky
- autorizovaný software 2010
Miroslav Sůra

JSON - JavaScript Object Notation - kódování a dekódování
Knihovna C# tříd pro .NET 3.0 a vyšší

JSON - JavaScript Object Notation - Decoders & Encoders
C# Class Library - Designed for .NET since 3.0

Autor:
Author:
Popis programu:
Program description:

Knihovna tříd pro práci s daty ve formátu JSON. Obsahuje třídy pro kódování a dekódování, tj. pro převod mezi textovým Json formátem a jeho interní reprezentací. Umožňuje číst volnější tvar Json, především stringy omezené apostrofy namísto uvozovek resp. stringy zcela bez omezovačů.
The class library contains tools to manipulate JSON data. The library contains classes for coding and decoding, in other words for conversions from Json text to internal representation and vice versa. The Json text doesn't need to conform to original strict rules, e.g. string may be delimited by single quotes instead of double quotes or may be not delimited at all.

Stažení souborů:
Downloads now available at:

SourceForge.net
(nebo v tomto adresáři přístupném přes http/ftp protokol)
(or at this current http/ftp accessible directory)

Softwarové vybavení:
Additional software:
Platforma - operační systém:
Platform - runs with:

Windows - .NET Framework ver. 3.5 (3.0)

Hardwarové vybavení:
Hardware requirements:
Instalace & použití:
Instalation & usage:
Licence:

Software je poskytován pod těmito licencemi
The use of the software is governed by the terms of
General Public Licence (GNU GPL)
Intel Open Source Licence


Autor nenese odpovědnost za případné škody či ztráty jakéhokoli druhu způsobené používáním tohoto softwarového produktu.
The author will not be hold responsible for any damages or losses whatsoever, direct or indirect, eventually induced by use of this product.

Tyto licenční podmínky jsou závazné a musí být dodrženy. Jakákoliv činnost ze strany uživatele, jež by byla v rozporu s těmito licenčními podmínkami, vede k ukončení platnosti tohoto licenčního ujednání a uživatel je povinen ukončit užívání tohoto softwarového produktu bez jakýchkoliv výjimek.


copyright / copyleft 2010
ČVUT - CTU in Prague
FSV - FCE
katedra inženýrské informatiky - Dept. of Applied Informatics
kontaktní e-mail / mail-to