katedra inženýrské informatiky
- autorizovaný software 2010
Miroslav Sůra

MCDA - Vícekriteriální analýza
Knihovna C# tříd pro .NET 3.0 a vyšší

MCDA - Multi Criteria Decision Analysis
C# Class Library - Designed for .NET since 3.0

Autor:
Author:
Popis programu:
Program description:

Knihovny - jsou určeny pro práci a k výpočtům v problémech multikriteriální optimalizace. Obsahují třídy pro reprezentaci datových struktur i algoritmy různých výpočetních metod. Pro persistentní data používá formát Json, k čemuž využívá knihovny MCDAJson.dll a JsonFormatting.dll.
The class libraries contain tools to manipulate data and perform calculation in Multi-Criteria Decision Analysis. They contains classes for data representation as well as algorithms for various MCDA methods. The libraries MCDAJson.dll a JsonFormatting.dll are used to save persistent data in Json format.

Stažení souborů:
Downloads now available at:

SourceForge.net
(nebo v tomto adresáři přístupném přes http/ftp protokol)
(or at this current http/ftp accessible directory)

Softwarové vybavení:
Additional software:
Platforma - operační systém:
Platform - runs with:

Windows - .NET Framework ver. 3.5 (3.0)

Hardwarové vybavení:
Hardware requirements:
Instalace & použití:
Instalation & usage:
Licence:

Software je poskytován pod těmito licencemi
The use of the software is governed by the terms of
General Public Licence (GNU GPL)
Intel Open Source Licence


Autor nenese odpovědnost za případné škody či ztráty jakéhokoli druhu způsobené používáním tohoto softwarového produktu.
The author will not be hold responsible for any damages or losses whatsoever, direct or indirect, eventually induced by use of this product.

Tyto licenční podmínky jsou závazné a musí být dodrženy. Jakákoliv činnost ze strany uživatele, jež by byla v rozporu s těmito licenčními podmínkami, vede k ukončení platnosti tohoto licenčního ujednání a uživatel je povinen ukončit užívání tohoto softwarového produktu bez jakýchkoliv výjimek.


copyright / copyleft 2010
ČVUT - CTU in Prague
FSV - FCE
katedra inženýrské informatiky - Dept. of Applied Informatics
kontaktní e-mail / mail-to