katedra inženýrské informatiky
- autorizovaný software 2011
Miroslav Sůra

EaUVControls - Vizuální ovládací prvky,
             JSON-serializace dat objektů, logging
Knihovna C# tříd pro .NET 3.0 a vyšší

EaUVControls - Enhanced and User Visual Controls,
             object data JSON serialization, logging
C# Class Library - Designed for .NET since 3.0

Autor:
Author:
Popis programu:
Program description:

Knihovny tříd - vizuálních ovládacích prvků. Obsahuje dále knihovny tříd serializaci a deserializaci dat z objektů do a z JSON formátu, a třídy pro logování akcí na různé cíle.
The class libraries contain visual controls, and classes for object data serialization into JSON format, and classes for logging actions/events onto various targets.

Stažení souborů:
Downloads now available at:

SourceForge.net
(nebo v tomto adresáři přístupném přes http/ftp protokol)
(or at this current http/ftp accessible directory)

Stažené soubory ve formátu .zip obsahují .dll knihovny, popisy .pdf, a .xml dokumentaci knihoven a tříd pro vývojové prostředí.

The files in .zip format contain .dll modules, short descriptions in .pdf, and .xml class documentation for IDE use.

Softwarové vybavení:
Additional software:
Platforma - operační systém:
Platform - runs with:

Windows - .NET Framework ver. 3.5 (3.0)

Hardwarové vybavení:
Hardware requirements:
Instalace & použití:
Instalation & usage:
Licence:

Software je poskytován pod těmito licencemi
The use of the software is governed by the terms of
General Public Licence (GNU GPL)
Intel Open Source Licence


Autor nenese odpovědnost za případné škody či ztráty jakéhokoli druhu způsobené používáním tohoto softwarového produktu.
The author will not be hold responsible for any damages or losses whatsoever, direct or indirect, eventually induced by use of this product.

Tyto licenční podmínky jsou závazné a musí být dodrženy. Jakákoliv činnost ze strany uživatele, jež by byla v rozporu s těmito licenčními podmínkami, vede k ukončení platnosti tohoto licenčního ujednání a uživatel je povinen ukončit užívání tohoto softwarového produktu bez jakýchkoliv výjimek.


copyright / copyleft 2011
ČVUT - CTU in Prague
FSV - FCE
katedra inženýrské informatiky - Dept. of Applied Informatics
kontaktní e-mail / mail-to