obor Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě

Doktorské studium a vědecká práce v rámci oboru je zaměřena na rozvoj metodologií v oblasti teorie systémů a informačních technologií. Studované předměty zvyšují teoretickou úroveň znalostí studentů. Předměty pokrývají oblasti obecné teorie systémů, systémové metodologie, systémové dynamiky, teorie rozhodování, informačních systémů, umělé inteligence, kombinatorických algoritmů a programování. Předměty jsou doplněny semináři na konkrétní odborná témata. Studenti jsou seznámeni s metodami vědecké práce, které uplatňují ve svých výzkumných projektech a následně v dizertační práci.

Dizertační práce řeší problémy z oblasti stavebnictví a computer science. Studenti uplatňují systémový přístup k řešení problémů v komplexních systémech. Aplikační oblastí jsou stavební firmy, jejich informační a manažerské systémy. Témata dizertačních prací jsou věnována oblastem bezpečnosti dat, data miningu, building stock managementu, web services, firemním procesům, strategickému rozhodování a problematice BIM včetně začlenění do procesů firmy.

Absolventi pracují ve výzkumných a vývojových útvarech firem a vysokých škol. Další uplatnění je v konzultantských firmách zaměřených na řízení, kde uplatňují systémový přístup při řešení komplexních problémů. Podílejí se také na vývoji a implementaci rozsáhlých informačních systémů.

Zaměření oboru kombinuje tyto oblasti:

  • Informační systémy – jak zacházet s informacemi (pořízení, zpracování, zpřístupnění)
  • Systémový přístup – jak při řešení problému neopomenout důležité souvislosti
  • Optimalizace – jak dělat věci nejlépe v daných možnostech
  • Ekonomika – jak neopomenout, co to bude stát, co to přinese

Co se naučíte, co získáte:

  • analytické schopnosti
  • exaktní znalosti
  • schopnost vidět věci v širších souvislostech

Uplatnění:

  • Projektanti a konzultanti informačních systémů a procesů
  • Manažeři projektů
  • Správci sítí, programátoři

Naši absolventi jsou značně univerzální. Nevíme o nezamětnaném absolventovi.

Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 4.0 International