Publikace

název autoři www popis
Tvorba digitálního modelu staveb s využitím optických metod Jiří Kaiser, Martin Dědič, . Popularizační článek popisuje využití metod 3D skenování a fotogrammetrie pro tvorbu 3D modelů staveb včetně potřebných uprav dat. Uvádí také ukázky vizualizace takto získaných 3D modelů.
Possibilities of Using Modern Technologies and Creation of the CurrentProject Documentation Leading to the Optimal Management of theBuilding for Sustainable Development Kristýna Prušková, Martin Dědič, Jiří Kaiser . Publikace popisuje proces tvorby 3D modelu budovy s použitím 3D skenování. Popsány jsou postupy skenování, spojování naskenováných snímků a čištění dat. Proces tvorby 3D modelu je popsán včetně různých variant postupů. Proces včetně svých variant je vyjádřen diagramy dle BPMN standardu, které doplňuje upřesňující text.
Implementation of BIM Technology into the design process using the scheme of BIM Execution Plan Kristýna Prušková, Jiří Kaiser . Publikace popisuje proces tvorby dokumentace pro stavební povolení dle české legislativy. Popis procesu je zaměřen na identifikaci nadbytečných aktivit a informačnícho toků, které by mohly být eliminovány využitím principů informačního modelování staveb (BIM). Publikace obsahuje případovou studii bytového domu včetně procesní mapy dle standardu Business Process Model and Notation (BPMN).
Usage of the Bag Of Words Model for URL Roman Hujer Hlavní myšlenkou této práce je použití Bag of words na URL jako řetězce. Jako vstup bude použit seznam s velkým množstvím adres URL. Tyto adresy URL budou použity k vytvoření jednoho Bag of words spolu s množstvím (frekvencí) těchto slov. Předpokládá se, že slova s vysokou frekvencí mohly být vzory v URL nebo může navrhnout některé možnosti klasifikace.
TIMODAZ Michal Višňovský, Pavel Strnad Článek je zaměřen na analýzu dat z projektu TIMODAZ, který zkoumá vliv teploty na železobetonové ostění úložiště jaderného odpadu. V článku jsou prezentovány především výsledky použitých metod při odstraňování odlehlých hodnot v pořízených datech a to, jakým způsobem byly chybějící hodnoty v datech doplněny. V závěru článku jsou zhodnoceny výsledky a přidána doporučení.
Algorithm for Missing Values Imputation in Categorical Data with Use of Association Rules Jiří Kaiser Článek prezentuje algoritmus pro doplňování chybějících hodnot v kategoriální chatech. Algoritmus je založen na využívání asociačních pravidel. Výsledky testů ukazují lepší přesnost doplňování chybějících hodnot než při využití nejčastěji se vysktujících hodnot atributů.
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 4.0 International