Předměty doktorského studia

D01AM1 - Aplikovaná matematika I

 • Garant: doc. RNDr. Josef Jirásko, CSc.
 • Katedra: K101 - Katedra matematiky
 • Anotace: Základní pojmy teorie grafů, toky v sítích, párování, přiřazovací problémy, maďarský algoritmus, Hamiltonovské cesty a kružnice, barevnost grafů. Základy teorie fuzzy množin a fuzzy rozhodování. Metody vícekriteriálního hodnocení variant Agrepref a Electre. Logická výstavba matematiky, jazyk, formule, axiomy a odvozovací pravidla.

D01AM2 - Aplikovaná matematika II

 • Garant: doc. RNDr. Josef Jirásko, CSc.
 • Katedra: K101 - Katedra matematiky
 • Anotace: Lineární diferenční rovnice a jejich soustavy. Úlohy matematického programování, konvexní funkce, konvexní a kvadratické programování. Lineární, cyklické kódy a jejich dekódování, Hammingovy kódy a BCH-kódy.

D28DBB - Databázové systémy a datové formáty pro informační modelování budov

 • Garant: Ing. Jiří Kaiser, Ph.D.
 • Katedra: K128 - Katedra inženýrské informatiky
 • Anotace: Modelování stavu systému pomocí stavových diagramů (UML), datové modelování pomocí Entity Relationsip diagramu, platform independent data model, normalizace datového modelu, datové typy, platform specific data model. Implementace datového modelu v databázovém systému (data definition language, data manipulation language). Získávání dat z databáze (data query language) - dotazy do databáze, agregace dat, poddotazy, spojování tabulek. Databáze pro manažerské informační systémy - postupy návrhu, ETL procesy, způsoby uložení dat a jejich optimalizace, zpracování dat, datová tržiště. Datové formáty pro informační modelování budov (BIM) - IFC, IFCXML, COBie - obsah, struktura, využití.

D05DRP - Doktorandská propedeutika (volitelný)

 • Garant: doc. Dr. Ing. Václav Liška
 • Katedra: K105 - Katedra společenských věd
 • Anotace: Doktorandi získají základní metodologické didaktické postupy při stanovování výuky a vlastním vedení seminářů, cvičení s ohledem na výuku na vysoké škole technického směru. Pozornost je věnována pedagogicko-psychologickým metodám poznávání a hodnocení osobnosti studujícího, psychologii učení, duševní hygieně, psychologickému rozboru výchovných zásad, odměn-trestů a pedagogické komunikaci. Informace o nejčastějších didaktických chybách při výuce u začínajících VŠ pedagogů a možnosti, jak se jich vyvarovat.

D26EUF - Evropské fondy - možnost spolufinancování projektů

 • Garant: doc. Ing. Jana Frková, Ph.D.
 • Katedra: K126 - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
 • Anotace: Potence finančních zdrojů z EU plynoucích do ČR a prioritní oblasti pro jejich využití. Manuál pro sestavení projektů spolufinancovaných z prostředků EU (metodologie Studie proveditelnosti projektů). Finanční, ekonomická, citlivostní a riziková analýza těchto projektů. Kvalifikační kritéria hodnocení projektů pro možné financování z prostředků EU.

D28AVK - Architektury výpočetních a komunikačních systémů

 • Garant: doc. RNDr. Jiří Demel, CSc.
 • Katedra: K128 - Katedra inženýrské informatiky
 • Anotace: Základy digitální logiky, logické obvody. Strojová reprezentace dat, číselné soustavy, organizace počítače, strojový jazyk. Typy pamětí, sběrnice, periferie a jejich rozhraní. Víceprocesorové architektury.

D28ISR - Informační systémy pro podporu řízení a rozhodování

 • Garant: Ing. Jiří Kaiser, Ph.D.
 • Katedra: K128 - Katedra inženýrské informatiky
 • Anotace: Architektury informačních systémů. Přístupy k tvorbě informačního systému. Vrstvy informačního systému. Modelování požadavků na informační systémy, návaznost na procesy stavebního podniku. Procesní modelování, modely spolupráce, modely choreografie, datové modelování v procesních modelech, standard Business Process Model and Notation (BPMN). Měření a vyhodnocení procesů a procesního systému. Modelování požadavků na informační systémy a struktury informačních systémů, Unified Modeling Language (UML), datové modelování. Manažerské informační systémy - fakta, dimenze a ukazatele pro manažerské rozhodování, zdroje dat a příprava dat, způsoby ukládání dat v manažerských informačních systémech, tvorba reportů. Informační model stavby jako informační systém. Využití principů a nástrojů modelování informačních systémů při plánování tvorby a užívání informačního modelu stavby (BIM).

D28KOA - Kombinatorické algoritmy

 • Garant: doc. RNDr. Jiří Demel, CSc.
 • Katedra: K128 - Katedra inženýrské informatiky
 • Anotace: Základy teorie NP-úplnosti. Klasifikace úloh. Pokročilejší polynomiální algoritmy (obecné párování, toky v sítích). Přehled možností řešení NP-těžkých úloh. Metody „hrubé síly“, metody větví a mezí, backtracking. Dynamické programování. Použití celočíselného LP, generování omezujících podmínek. Heuristiky pro problém obchodního cestujícího a barvení grafu. Aproximační algoritmy a aproximační schémata. Metoda lokálního prohledávání. Použití náhody při kombinatorické optimalizaci.

D28KYB - Kybernetika

 • Garant: Ing. Miroslav Sůra, CSc.
 • Katedra: K128 - Katedra inženýrské informatiky
 • Anotace: Využití analogie mezi neživými a živými stroji/organismy. Struktura, proces, zpětná vazba. Regulace, řízení (se zpětnou vazbou, s pamětí). Rovnováha, stabilita, citlivost, neuronové sítě. Systémy technické, sociální, sociotechnické a jejich modelování.

D28MDS - Modelování dynamiky socioekonomických systémů

 • Garant: doc. Ing. Dalibor Vytlačil, CSc.
 • Katedra: K128 - Katedra inženýrské informatiky
 • Anotace: Úvod do modelování dynamiky tvrdých systémů. Sestavení systémové matice. Analýza a projektování pomocí teorie tolerancí a syntézy zátěžové veličiny. Principy systémové dynamiky pro modelování změn parametrů měkkých systémů. Typy prvků a vazeb v dynamických modelech. Návrh modelů pro systémy se zpětnými vazbami. Simulace chování systémů a tvorba politik..

D28OSP - Operační systémy

 • Garant: doc. RNDr. Jiří Demel, CSc.
 • Katedra: K128 - Katedra inženýrské informatiky
 • Anotace: Operační systémy jako programové produkty. Modely procesů a vláken, jejich implementace. Algoritmy plánování činnosti procesoru. Stránkování, segmentace, virtuální paměť. Synchronizace procesů, ochrana proti uváznutí. Distribuované systémy, počítačové sítě.

D28MPB - Procesní modelování v informačním modelování budov

 • Garant: Ing. Jiří Kaiser, Ph.D.
 • Katedra: K128 - Katedra inženýrské informatiky
 • Anotace: Procesní modelování, modely spolupráce, modely choreografie, datové modelování v procesních modelech, standard Business Process Model and Notation (BPMN). Využití modelování procesů v informačním modelování budov. Adaptace standardu BPMN pro tvorbu BIM Execution Plan (BEP) a Information Delivery Manual (IDM). Principy návrhu informačních systémů, modelování požadavků na informační systémy, základy Unified Modeling Language (UML). Informační model budovy jako informační systém. Využití principů a nástrojů modelování informačních systémů při plánování tvorby a užívání informačního modelu budovy (BIM).

D28SSI - Specifika stavebnictví a investiční výstavby

 • Garant: doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.
 • Katedra: K128 - Katedra inženýrské informatiky
 • Anotace: Lokální podmíněnost a lokální rozrůzněnost stavby. Dlouhodobost ve výstavbě a užívání stavby a míra neurčitosti. Rozsah a nákladnost ve vztahu k významnosti a prioritám. Heterogennost investičního díla a složitost modelů, projektů a programů. Specifika získávání zakázek (výběrová řízení) a stabilita programu firmy, marketing firmy. Rozsah kooperací na konečném díle a míra odpovědnosti.

D28TER - Teorie rozhodování

 • Garant: Ing. Jana Kučerová, CSc.
 • Katedra: K128 - Katedra inženýrské informatiky
 • Anotace: Rozhodování deterministické, za neurčitosti, za rizika, „soft“ rozhodování. Konstrukce rozhodovacích modelů, pokročilé metody multikriteriálního rozhodování, rozhodovací stromy. Pokročilé modely teorie her. Rozhodování v procesech řízení. Podmíněnost rozhodování informační, legislativní a organizační podporou. Operativní a strategické rozhodování.

D28TII - Teorie informace a informační systémy

 • Garant: prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc.
 • Katedra: K128 - Katedra inženýrské informatiky
 • Anotace: Data, informace, znalosti. Syntaktická, sémantická a pragmatická stránka informace. Infrastruktura informatiky (technická, legislativní, organizační, etická), informační ekologie. Architektura a infrastruktura informačních systémů (IS). Přístupy k výstavbě IS (procesní, hierarchický, objektový), nákup versus vlastní vývoj. Zavádění IS (řízení změny, lidský faktor a organizační shoda). Efektivnost IS a význam IS pro strategický rozvoj organizace.

D28UIN - Umělá inteligence

 • Garant: doc. RNDr. Jiří Demel, CSc.
 • Katedra: K128 - Katedra inženýrské informatiky
 • Anotace: Umělá inteligence jako soubor úloh. Dimenze neurčitosti úloh umělé inteligence (pravděpodobnost, mlhavost, rozpoznatelnost, neurčitost reakce na událost, deterministický chaos). Úlohy podle zvládnutelnosti algoritmů: optimalizace z více alternativ, podobnost, zkušenost, adaptabilita, vyhledávání jiného prostředí, rozpoznání obrazců a řeči (rozhodování při neúplné informaci), predikce, abstrakce, generalizace.

D28ZSZ - Znalostní systémy a znalostní inženýrství

 • Garant: prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc.
 • Katedra: K128 - Katedra inženýrské informatiky
 • Anotace: Teoretická východiska (znalost jako relace mezi informacemi, zkušeností, cílovým chováním, genetikou a vírou). Analýza a základy konstrukce znalostního (expertního) systému (explicitní a skryté znalosti). Systémy řízení znalostí (Knowledge Management Systems - KMS) a jejich funkce (tvorba, zachycení, uchování, Řízení a využití znalostí). Praktické případy využití KMS (Business Inteligence a Competitive Inteligence) a získávání strategické výhody.

D62LGK - Logika

 • Garant: prof. Ing. Dr. Roman Bek, DrSc. (FS - ČVUT)
 • Katedra: K162 - Externí katedra
 • Anotace: Výrokově-logická báze formálních jazyků. Otázky bezespornosti a úplnosti. Predikátové logiky. Deduktivní a induktivní odvození, nemonotónní odvozování. Netradiční logiky, mlhavé relace, konstrukce mlhavých výroků, jejich bezespornost a úplnost. Principy logické výstavby celků a jejich dynamiky. Epistemické operátory.

D75TFJ - Teorie formálních jazyků a programování

 • Garant: RNDr. Vladimír Hora, CSc.
 • Katedra: K175 - Výpočetní a informační centrum
 • Anotace: Obecná definice jazyka, formální jazyky. Operace, příkazy, výrazy, procedury, cykly. Základy teorie gramatik a překladačů. Program jako jazyková konstrukce. Abstraktní datové typy. Základní metodologie programování. Strojové, vyšší a účelové orientované jazyky programování. Program, automat a Turingův stroj.
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 4.0 International