Výzkumné projekty


Získávání a analýza dat z BIM modelů pro řízení a rozhodování

Cílem grantového projektu je výzkum informační podpory, které by stavebním podnikům umožnili lépe integrovat své informační systémy s procesy a lépe vytěžovat informace z informačních modelů budov (BIM) pro řízení a rozhodování a také jak tyto data komunikovat na dálku. Přechod od digitálních rýsovacích prken - CAD systémů - směrem k BIM vyžaduje kromě komplexních virtuálních modelů budov i mnohem komplexnější řízení procesů a mnohem těsnější spolupráci všech zúčastněných subjektů již od počátku projektu, což klade velké nároky na vytvoření dostatečné IT podpory pro doručování relevantních dat, datovou výměnu a vzdálenou (a často také asynchronní) komunikaci mezi subjekty.

Řešitelský tým

Hlavní řešitel: Vojtěch Kusý
Další řešitelé: Dalibor Vytlačil, Vladimír Nývlt, Marian Smutný, Jiří Kaiser, Lucie Vaníčková

Procesní modelování a zpracování Big Data pro podporu stavebnictví a udržitelné výstavby

Cílem tohoto projektu je návrh metod modelování procesů ve stavebnictví, při plánování výstavby a v průběhu životního cyklu staveb a výzkum možností využití, analýzy a zpracování dat z nových datových zdrojů jako jsou sociální sítě a datové sklady spravované veřejnou správou, které mohou být využívány pro informační podporu při rozhodování v těchto procesech. Metodika modelování procesů ve stavebnictví musí zohledňovat specifika procesů ve stavebnictví. Požadavek důsledné a přesné metodiky modelování procesů, která by umožnila zobrazit strukturu procesů, datové výstupy z jednotlivých fází procesu, potřebu dat pro dílčí aktivity a zobrazovat odpovědnost jednotlivých profesí, případně jednotlivých osob za dané aktivity a výstupy z nich je obzvlášť opodstatněná v současné době, kdy řešené procesy často přesahují nejen samotný návrh a realizaci stavby, ale i celý životní cyklus stavby a ve svém důsledku mají data z těchto procesů význam i pro budování Smart Cities a udržitelnou výstavbu. Pro podporu těchto procesů mohou být využita data z nových datových zdrojů jako jsou sociální sítě a datové sklady spravované veřejnou správou, jejichž výhody jsou v nízkých nákladech na pořízení dat z nich, neustálá aktuálnost a nepřetržitá dostupnost a ve svém důsledku může sběr a analýza těchto dat probíhat v reálném čase.

Řešitelský tým

Hlavní řešitel: Josef Myslín
Další řešitelé: Jiří Demel, Jiří Kaiser, Jan Čermák

Dynamické modely pro řízení fondů budov

Cílem projektu je návrh dynamického modelu pro určení změn parametrů fondu budov v České republice. Sledované parametry se vztahují ke spotřebě energie v existujících budovách. Řešení vychází z metodologie systémové dynamiky, která je vhodná pro řešení komplexních problémů v technickoekonomických systémech. Navržený model lze využít pro strategické rozhodování o způsobu snižování energetické náročnosti budov. Umožňuje testovat různé strategie ve virtuálním světe před jejich implementací. Predikce budoucího vývoje na základě navrženého modelu dovoluje zlepšit rozhodovací procesy na úrovni státu i vlastníků budov.

Řešitelský tým

Hlavní řešitel: Dalibor Vytlačil
Další řešitelé: Jana Kučerová, Tomáš Vaníček, Pavel Kresteš, Jan Kaňka, Martin Hotový

Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 4.0 International