Výzkumné projekty


Stochastické metody určování polohy a predikce pohybu objektů v prostoru

V rámci projektu jsou analyzována výstupní data Multi-Static Primary Surveillance Radar (MSPSR) ze kterých lze získat detailní přehled o letecké situaci ve vzdušném prostoru, včetně cílů které jsou navrženy tak aby bylo jejich zaměření co nejvíce znesnadněno. Jsou zkoumány metody analýzy těchto dat za účelem vytvoření knowledge-based systému pravděpodobných koridorů běžných letů. Tyto knowledge-based systémy mohou být použity pro zlepšení kvality procesu určení nejpravděpodobnější polohy zájmového cíle, resp. jeho klasifikaci z hlediska neobvyklého výskytu. Dále jsou zkoumány metody zpracování dat MSPSR za účelem klasifikace cílů, a to především pomocí metod Bayesovské statistiky, parametrické i neparametrické. Z hlediska formulace úlohy se jako zajímavá oblast jeví i použití moderních metod Machine Learningu (ML), především pak Neural Networks (NN). Cílem projektu je prozkoumat dostupné metody a posoudit vhodnost jednotlivých metod pro klasifikaci cílů z výstupních dat systému MSPSR.

Řešitelský tým

Hlavní řešitel: Pavel Kulmon
Další řešitelé: Jiří Demel

Optimalizace a automatizace procesů navrhování, realizace a provozu staveb s využitím BIM a GIS dat

Projekt analyzuje procesy v oblastech navrhování realizace a provozu staveb za účelem návrhu možností jejich optimalizace za pomoci integrace procesů informačního modelování staveb. Informační modelování staveb v současné době nabízí účastníkům výstavby i provozovatelům staveb řadu možností, avšak otázka účinnosti tvorby, sdílení, zpracování a využívání dat z informačních modelů staveb není vzhledem k současným požadavkům řešena dostatečně s plnou podporou vývoje a výzkumu, nebo je řešena jen okrajově. Cílem projektu je analýza a optimalizace procesů v oblastech navrhování, realizace a provozu staveb za účelem zvyšování eficience-účinnosti zavedení dat z BIM do těchto procesů. Jedná se o analýzu a návrh možností zefektivnění těchto procesů pomocí BIM, dále o možnosti jejich dílčí automatizace pomocí zpracování dat obsažených v informačních modelech staveb. Dále je v rámci projektu zkoumána problematika zpracování dat z pasivních senzorů pro sledování vzdušného prostoru včetně fúze těchto dat s daty z GIS za účelem sledování zastavěných oblastí a vlivu na akustickou hygienu a bezpečnost provozu staveb.

Řešitelský tým

Hlavní řešitel: Jiří Kaiser
Další řešitelé: Dalibor Vytlačil, Jan Rádl, Kristýna Prušková, Pavel Kulmon

Metody získávání, zpracování a využití BIM dat pro podporu procesů ve stavebnictvíy

Projekt se zabývá metodami získávání, zpracování a využití BIM dat pro podporu procesů ve stavebnictví. Zaměří je na možnosti automatizace procesů získávání dat pro tvorbu BIM modelů existujících staveb. Zkoumány jsou možnosti získávání dat z BIM modelů pro výpočty v oblasti TZB - včetně možnosti získávání dat z uložených dle standardu IFC. Dále se projekt zabývá identifikací dat a informací, které jsou předmětem vstupu, výstupu či výměny mezi projektovým návrhem a legislativními operacemi, a potřebných dílčích kroků pro úspěšnou a efektivní implementaci BIM do legislativy ČR. Pro potřeby zápisu procesů a vyjádření podstatných aspektů z hlediska předávání potřebných informací o procesech bude součástí projektu i vývoj metod procesního modelování.

Řešitelský tým

Hlavní řešitel: Filip Klimeš
Další řešitelé: Jiří Demel, Jiří Kaiser, Kristýna Prušková, Martin Dědič, Josef Myslín

Dynamické modely pro řízení fondů budov

Cílem projektu je návrh dynamického modelu pro určení změn parametrů fondu budov v České republice. Sledované parametry se vztahují ke spotřebě energie v existujících budovách. Řešení vychází z metodologie systémové dynamiky, která je vhodná pro řešení komplexních problémů v technickoekonomických systémech. Navržený model lze využít pro strategické rozhodování o způsobu snižování energetické náročnosti budov. Umožňuje testovat různé strategie ve virtuálním světe před jejich implementací. Predikce budoucího vývoje na základě navrženého modelu dovoluje zlepšit rozhodovací procesy na úrovni státu i vlastníků budov.

Řešitelský tým

Hlavní řešitel: Dalibor Vytlačil
Další řešitelé: Jana Kučerová, Tomáš Vaníček, Pavel Kresteš, Jan Kaňka, Martin Hotový

Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 4.0 International