Výzkumné projekty


Optimalizace a automatizace procesů navrhování, realizace a provozu staveb s využitím BIM a GIS dat

Projekt analyzuje procesy v oblastech navrhování realizace a provozu staveb za účelem návrhu možností jejich optimalizace za pomoci integrace procesů informačního modelování staveb. Informační modelování staveb v současné době nabízí účastníkům výstavby i provozovatelům staveb řadu možností, avšak otázka účinnosti tvorby, sdílení, zpracování a využívání dat z informačních modelů staveb není vzhledem k současným požadavkům řešena dostatečně s plnou podporou vývoje a výzkumu, nebo je řešena jen okrajově. Cílem projektu je analýza a optimalizace procesů v oblastech navrhování, realizace a provozu staveb za účelem zvyšování eficience-účinnosti zavedení dat z BIM do těchto procesů. Jedná se o analýzu a návrh možností zefektivnění těchto procesů pomocí BIM, dále o možnosti jejich dílčí automatizace pomocí zpracování dat obsažených v informačních modelech staveb. Dále je v rámci projektu zkoumána problematika zpracování dat z pasivních senzorů pro sledování vzdušného prostoru včetně fúze těchto dat s daty z GIS za účelem sledování zastavěných oblastí a vlivu na akustickou hygienu a bezpečnost provozu staveb.

Řešitelský tým

Hlavní řešitel: Jiří Kaiser
Další řešitelé: Dalibor Vytlačil, Jan Rádl, Richard Pinka, Pavel Kulmon

Procesní modelování a zpracování Big Data pro podporu stavebnictví a udržitelné výstavby

Cílem tohoto projektu je návrh metod modelování procesů ve stavebnictví, při plánování výstavby a v průběhu životního cyklu staveb a výzkum možností využití, analýzy a zpracování dat z nových datových zdrojů jako jsou sociální sítě a datové sklady spravované veřejnou správou, které mohou být využívány pro informační podporu při rozhodování v těchto procesech. Metodika modelování procesů ve stavebnictví musí zohledňovat specifika procesů ve stavebnictví. Požadavek důsledné a přesné metodiky modelování procesů, která by umožnila zobrazit strukturu procesů, datové výstupy z jednotlivých fází procesu, potřebu dat pro dílčí aktivity a zobrazovat odpovědnost jednotlivých profesí, případně jednotlivých osob za dané aktivity a výstupy z nich je obzvlášť opodstatněná v současné době, kdy řešené procesy často přesahují nejen samotný návrh a realizaci stavby, ale i celý životní cyklus stavby a ve svém důsledku mají data z těchto procesů význam i pro budování Smart Cities a udržitelnou výstavbu. Pro podporu těchto procesů mohou být využita data z nových datových zdrojů jako jsou sociální sítě a datové sklady spravované veřejnou správou, jejichž výhody jsou v nízkých nákladech na pořízení dat z nich, neustálá aktuálnost a nepřetržitá dostupnost a ve svém důsledku může sběr a analýza těchto dat probíhat v reálném čase.

Řešitelský tým

Hlavní řešitel: Josef Myslín
Další řešitelé: Jiří Demel, Jiří Kaiser, Kristýna Prušková

Dynamické modely pro řízení fondů budov

Cílem projektu je návrh dynamického modelu pro určení změn parametrů fondu budov v České republice. Sledované parametry se vztahují ke spotřebě energie v existujících budovách. Řešení vychází z metodologie systémové dynamiky, která je vhodná pro řešení komplexních problémů v technickoekonomických systémech. Navržený model lze využít pro strategické rozhodování o způsobu snižování energetické náročnosti budov. Umožňuje testovat různé strategie ve virtuálním světe před jejich implementací. Predikce budoucího vývoje na základě navrženého modelu dovoluje zlepšit rozhodovací procesy na úrovni státu i vlastníků budov.

Řešitelský tým

Hlavní řešitel: Dalibor Vytlačil
Další řešitelé: Jana Kučerová, Tomáš Vaníček, Pavel Kresteš, Jan Kaňka, Martin Hotový

Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 4.0 International