Toto je starší verze dokumentu!


A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin

======Publikace====== ^ název ^ autoři ^ www ^ popis ^ | Possibilities of Using Modern Technologies and Creation of the CurrentProject Documentation Leading to the Optimal Management of theBuilding for Sustainable Development | Kristýna Prušková, Martin Dědič, Jiří Kaiser | [[https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/290/1/012058|.]] | Publikace popisuje proces tvorby 3D modelu budovy s použitím 3D skenování. Popsány jsou postupy skenování, spojování naskenováných snímků a čištění dat. Proces tvorby 3D modelu je popsán včetně různých variant postupů. Proces včetně svých variant je vyjádřen diagramy dle BPMN standardu, které doplňuje upřesňující text. | | Implementation of BIM Technology into the design process using the scheme of BIM Execution Plan | Kristýna Prušková, Jiří Kaiser | [[https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/471/2/022019|.]] | Publikace popisuje proces tvorby dokumentace pro stavební povolení dle české legislativy. Popis procesu je zaměřen na identifikaci nadbytečných aktivit a informačnícho toků, které by mohly být eliminovány využitím principů informačního modelování staveb (BIM). Publikace obsahuje případovou studii bytového domu včetně procesní mapy dle standardu Business Process Model and Notation (BPMN). | | Usage of the Bag Of Words Model for URL | Roman Hujer | | Hlavní myšlenkou této práce je použití Bag of words na URL jako řetězce. Jako vstup bude použit seznam s velkým množstvím adres URL. Tyto adresy URL budou použity k vytvoření jednoho Bag of words spolu s množstvím (frekvencí) těchto slov. Předpokládá se, že slova s vysokou frekvencí mohly být vzory v URL nebo může navrhnout některé možnosti klasifikace. | | TIMODAZ | Michal Višňovský, Pavel Strnad |[[http://www.vsmiep.cz/veda-a-vyzkum/casopis-b-it|.]]| Článek je zaměřen na analýzu dat z projektu TIMODAZ, který zkoumá vliv teploty na železobetonové ostění úložiště jaderného odpadu. V článku jsou prezentovány především výsledky použitých metod při odstraňování odlehlých hodnot v pořízených datech a to, jakým způsobem byly chybějící hodnoty v datech doplněny. V závěru článku jsou zhodnoceny výsledky a přidána doporučení. | | Algorithm for Missing Values Imputation in Categorical Data with Use of Association Rules | Jiří Kaiser |[[http://searchdl.org/index.php/journals/view/385|.]]| Článek prezentuje algoritmus pro doplňování chybějících hodnot v kategoriální chatech. Algoritmus je založen na využívání asociačních pravidel. Výsledky testů ukazují lepší přesnost doplňování chybějících hodnot než při využití nejčastěji se vysktujících hodnot atributů. |

Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 4.0 International