128EKMO -- Ekonometrické modelování

Rozsah 1+2 Kredity 3
Semestr L Zakončení Z

Modely poptávky, spotřeby, důchodu a produkce. Lineární a nelineární regresní model a jejich aplikace. Soustavy simultánních rovnic, odhad parametrů. Problematika agregace.

Literatura:
Hušek, R., Walter, J.: Ekonometrie. SNTL, Praha 1976. Allen, R.G.D.: Matematická ekonomie. Academia, Praha 1969. Christ, C.F.: Econometrics Models and Methods. Wiley, N.Y. 1966.

Učitel: Doc. Ing. RNDr. Klvaňa Jaroslav CSc., Ing. Kučerová Jana, CSc.

Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 4.0 International