128INS -- Informační systémy st. firmy

Rozsah 1+1 Kredity 2
Semestr L Zakončení Z

Základní pojmy, architektury informačních systémů, životní cyklus informačního systému, tvorba informačního systému - metodika životního cyklu, prototypový přístup, konceptuální návrh informačního systému (projekt)

Cíle studia:
Seznámit se se základními pojmy z oblasti informačních systémů.
Seznámit se s postupy tvorby informačního systému.

Literatura:
MOLNÁR, Zdeněk. Podnikové informační systémy. Vyd. 2., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2009, 195 s. ISBN 978-80-01-04380-6.
TVRDÍKOVÁ, Milena. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy: nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 173 s. ISBN 978-80-247-2728-8.
KANISOVÁ, Hana a Miroslav MÜLLER. UML srozumitelně. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006, 176 s. ISBN 80-251-1083-4.
ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. Vyd. 1. Překlad Bogdan Kiszka. Brno: Computer Press, 2007, 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9.
Specifikace notace BPMN na stránkách Object Management Group - http://www.bpmn.org/

Učitel: Ing. Kaiser Jiří, Ph.D.

Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 4.0 International