128XDIS -- Databázové systémy a manažerské informační systémy

Rozsah 1+1 Kredity 1
Semestr Z Zakončení Z

Návrh databáze primárních transakčních systémů, implementaci relační databáze pomocí jazyka SQL, získávání a zpracování dat z primárních transakčních systémů, návrh a implementaci OLAP ukazatelů, reportování získaných výsledků pomocí kontingenčních tabulek a grafů.

Cílem předmětu je získat znalosti v oblasti databázových systémů a manažerských informačních systémů včetně získávání dat z relačních databází primárních transakčních systémů a reportování pomocí kontingenčních tabulek a grafů.

Osnova přednášek:
1. Základní pojmy (data, informace, znalosti, informační systém), architektury informačních systémů
2. Analýza a návrh transakčního systému.
3. Datové modelování pomocí ER diagramu, SQL - datové typy
4. SQL - tvorba databáze
5. SQL - získávání dat
6. Manažerské informační systémy, dimenze a ukazatele OLAP, kontingenční tabulky a grafy

Osnova cvičení:
1 - 3 - Návrh a implementace relační databáze
4 - 7 - Získávání dat z databází a reportování

Literatura:
1. MOLNÁR, Zdeněk. Podnikové informační systémy. Vyd. 2., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2009, 195 s. ISBN 978-80-01-04380-6.
2. KANISOVÁ, Hana a Miroslav MÜLLER. UML srozumitelně. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006, 176 s. ISBN 80-251-1083-4.
3. ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. Vyd. 1. Překlad Bogdan Kiszka. Brno: Computer Press, 2007, 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9.
4. Dokumentace k databázovému serveru MySQL - http://dev.mysql.com

Učitel: Ing. Kaiser Jiří, Ph.D.

Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 4.0 International