128XPIS -- Projektování informačních systémů

Rozsah 1+1 Kredity 1
Semestr Z Zakončení Z

Základní pojmy z oblasti informačních systémů, architektury informačních systémů, základní typy dostupných aplikací pro informační systémy, životní cyklus informačního systému, přístupy k tvorbě informačního systému - přístup dle životního cyklu a prototypový přístup, manažerské informační systémy, web audit, modelování procesů pomocí BPMN a UML, modelování informačního systému - UML a datové modelování pomocí ER diagramů.

Cíle studia:
Získat základní znalosti v oblasti informačních systémů a schopnosti modelovat a řídit změny procesů a informačních systémů ve firmách. Konkrétně se jedná o provádění analýzy stávajících procesů a informačních systémů, návrh změn procesů a informačního systému.

Osnova přednášek:
1. Základní pojmy z oblasti informačních systémů
2. Architektury informačních systémů - dokončení, ERP systémy,
3. Životní cyklus informačního systému, přístupy k tvorbě informačního systému
4. Business process modeling notation (BPMN)
5. Unified modeling language (UML)
6. Datové modelování pomocí ER diagramu
7. Structured Query Language (SQL)

V rámci cvičení bude zpracováván projekt, jehož cílem je analýza podnikových procesů a specifikace požadavků na informační systém pomocí BPMN a UML

Literatura:
1. MOLNÁR, Zdeněk. Podnikové informační systémy. Vyd. 2., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2009, 195 s. ISBN 978-80-01-04380-6.
2. TVRDÍKOVÁ, Milena. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy: nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 173 s. ISBN 978-80-247-2728-8.
3. KANISOVÁ, Hana a Miroslav MÜLLER. UML srozumitelně. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006, 176 s. ISBN 80-251-1083-4.
4. ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. Vyd. 1. Překlad Bogdan Kiszka. Brno: Computer Press, 2007, 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9.
5. Specifikace notace BPMN na stránkách Object Management Group - http://www.bpmn.org/

Učitel: Ing. Kaiser Jiří, Ph.D.

Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 4.0 International