128YISR -- Informační systémy pro podporu řízení a rozhodování

Rozsah 2+2 Kredity 5
Semestr Z Zakončení Z, ZK

Základní pojmy, architektury informačních systémů, životní cyklus informačního systému, tvorba informačního systému - metodika životního cyklu, prototypový přístup, návrh transakčního systému, návrh manažerského informačního sytému, základy BPMN (Business Process Modeling Notation) a UML (Unified Modeling Language).

Cíle studia:
Seznámit se se základními pojmy z oblasti informačních systémů.
Získat přehled v oblasti ERP systémů nabízených na trhu.
Seznámit se s přístupy a postupy tvorby transakčních systémů a manažerských informačních systémů.

Zaměření seminárních prací:
1. Přehled ERP systémů
2. Analýza podnikových procesů a specifikace požadavků na transakční systém pomocí BPMN a UML
3. Návrh ukazatelů a dimenzí OLAP

Literatura:
1. Molnár, Z. Podnikové informační systémy. 2. vydání. Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009. 195s. ISBN 978-80-01-04380-6.
2. Tvrdíková, M. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy. Nástroj ke zvyšování kvality informačních systémů. 1. vydání. Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, Praha 7, 2008. 176s. ISBN 978-80-247-2728-8
3. Kanisová, H., Müller M.: UML srozumintelně, 2. aktualizované vydání. Computer Press, a.s., Holandská 8, Brno, 2007. ISBN 80-251-1083-4.
4. Arlow, J., Neudstadt I.: UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací, 1. vydání. Computer Press, a.s., Holandská 8, Brno, 2008. ISBN 978-80-251-1503-9.
5. Specifikace jazyka BPMN na stránkách Object Management Group - http://www.bpmn.org/

Učitel: Ing. Kaiser Jiří, Ph.D.

Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 4.0 International